Foreninger i Det Blå Danmark med fokus på tekniske forhold

I det følgende gives en kort beskrivelse af foreninger, der i Det Blå Danmark særligt har fokus på tekniske og nautiske forhold. Der er tale om følgende fem foreninger:

  • Skibsteknisk Selskab

  • Foreningen til Søfartens Fremme

  • Søfartsteknisk Forening

  • IDA Maritim

  • Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)
     

Skibsteknisk Selskab

Bag Skibsteknisk Selskab står Foreningen til Søfartens Fremme og Søfartsteknisk Forening, som i dag er de to eneste medlemmer af Skibsteknisk Selskab, de to foreninger udpeger hver 5 medlemmer til Skibsteknisk Selskabs bestyrelse. Endvidere er der et uformelt samarbejde med IDA Maritim under Ingeniørforeningen IDA. Denne struktur er historisk betinget ud fra ønsket om at samarbejde om afholdelse af foredrag. Skibsteknisk Selskab har således ikke personlige medlemmer. Skibsteknisk Selskab har indtægter fra bidragsydende firmaer og betalingsarrangementer.

Skibsteknisk Selskab afholder tekniske møder og konferencer og deltager internationalt i samarbejde med ligesindede foreninger. Der afholdes både betalingsarrangementer og arrangementer med fri entre.

Medlemmer af Foreningen for Søfartens Fremme, Søfartsteknisk Foreninge og Maritimt Selskab samt personer ansat i firmaer, der er bidragsydere til Skibsteknisk Selskab, kan deltage i arrangementerne.

Foreningen til Søfartens Fremme

Foreningen til Søfartens Fremme arbejder for at tiltrække interesse, ressourcer og dermed vækst til de maritime erhverv i bredeste forstand, og det væsentligste mål for foreningen er at øge rekrutteringen af arbejdskraft til søfarten.

Alle teknisk faglige arrangementer afholdes i Skibsteknisk Selskabs regi.

Foreningen har ca. 6.000 medlemmer indenfor søfartens virksomheder og organisationer. Personer der holder bladet "Søfart" er medlemmer af foreningen.

Søfartsteknisk Forening

Søfartsteknisk Forenings formål er at samle medlemmerne til møder om aktuelle emner, som kan drøftes uformelt og under venskabelige former for på denne måde at foretage en videndeling blandt medlemmerne. Arrangementerne fokuserer på det faglige relevante, men også på det kulturelle og sociale element. Foreningen lægger stor vægt på det personlige møde og på at styrke medlemmernes personlige netværk ved arrangementerne. Der afholdes normalt 4-5 årlige arrangementer.

Arrangementerne i Søfartsteknisk Forening er kun for medlemmer, og dermed kan der behandles emner som har en vis fortrolig karakter. Flere af disse arrangementer ville det ikke have været muligt at gennemføre, hvis der havde været fri deltagelse for alle.

Foreningen har lidt over 200 medlemmer. Som medlemmer kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlig viden om bygning og drift af skibe. Foreningen har også åbnet op for tilgang af medlemmer indenfor offshore sektoren.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent. Dette kontingent er den eneste indtægt for Foreningen.

IDA Maritim

IDA Maritim er et selskab under ingeniørernes fagforening Ingeniørforeningen IDA, med det formål, at arbejde for den videnskabelige og tekniske udvikling indenfor de skibs- og havtekniske områder, at give medlemmerne mulighed for at holde sig opdateret med og præge udvilkingen på arbejdsområdet, og at styrke medlemmernes faglige og kollegiale netværk gennem afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner, studiekredse m.m.

Afholder som oftest sine arrangementer i Skibsteknisk Selskabs regi.

Kun personer, der er ingeniører og medlemmer af IDA kan deltage i arbejdet og arrangementer.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

EMUC er en netværksorganisation for den maritime branche og maritime interessenter og har bl.a. til formål at stimulere samspillet mellem medlemmerne gennem møder og konferencer, hvorved synergifordele kan opstå. Der skal løbende ske en international markedsføring, ligesom Foreningen skal stimulere forskning, udvikling og uddannelse. Foreningen skal skabe forbindelse med og kan være medlem af andre foreninger eller EU og internationale organer, når dette fremmer foreningens formål.
Foreningen kan deltage i såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsprojekter, som skønnes at kunne understøtte udviklingen af den maritime branche generelt og kan også deltage som aktiv ressource i offentlige eller andre fora, hvor foreninge skønnes at kunne øve positiv indflydelse.

Foreningen afholder en række forskellige aktiviteter. EMUCs sekretariat varetager også sekretariatet for Skibsteknisk Selskab og Foreningen til Søfartens Fremme.

Som medlem kan optages virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder, foreninger og enkeltpersoner, såfremt optagelsen fremmer foreningens formål, og virksomhederne m.v. har en aktiv og direkte interesse i udviklingen af den maritime sektor.
 

Skematisk oversigt over foreninger med fokus på

tekniske forhold