Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er SØFARTSTEKNISK FORENING, dens hjemsted er København.
 

§ 2

Foreningens formål er:

  1. At samle medlemmerne til møder, på hvilke faglige emner behandles i form af foredrag og diskussioner, og til besøg på virksomhede og hos institutioner af interesse for medlemmerne;

  2. At fremme det kollegiale forhold og personlige bekendtskab medlemmerne imellem med henblik på at etablere og vedligeholde effektivt fungerende netværk, og

  3. At optræde som repræsentant for det danske søfartserhverv på områder, hvor foreningen besidder en særlig kompetence og viden.
     

§ 3

Der afholdes en række arrangementer i tiden mellem 1. september og 1. maj. Medlemmerne kan indbyde gæster, hvis navne meddeles ved indtegningen. Tid, sted og dagsorden for arrangementerne meddeles medlemmerne skriftligt eller ved annoncer i blade efter bestyrelsens valg.
 

§ 4

Som medlemmer kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlig viden om bygning og drift af skibe.

Nye medlemmer må skriftligt foreslås til bestyrelsen af to medlemmer. Bestyrelsen afgør derefter, om optagelse kan finde sted. Beslutning om optagelse meddeles det nye medlem skriftligt. Afslås en anmodning om optagelse, gives forslagsstillerne skriftlig meddelelse herom.

Bestyrelsen/Generalforsamlingen kan, såfremt særlige grunde taler herfor, foreslå at et medlem af foreningen udnævnes til æresmedlem, med kontingentfritagelse til følge. Bestyrelsen/Generalforsamlingen fremlægger sit forslag herom på den førstkommende generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer tager stilling til forslaget. Ved en eventuel afstemning gælder bestemmelserne i §8.
 

§ 5

Medlemsbidraget bestemmes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves forud en gang årligt i 4. kvartal - dog for nye medlemmer ved indmeldelsen.

Medlemmer uden for det Storkøbenhavnske område betaler 1/2 kontingent og medlemmer uden aktivt erhverv betaler 1/4 kontingent.

Er et medlem trods påkrav i restance med sit medlemsbidrag for et tidsrum af 1 år betragtes vedkommende som slettet af medlemslisten og kan ikke genoptages før, det skyldige beløb er betalt
 

§ 6

Alle medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende love.

Udmeldelse af foreningen må ske til sekretæren.

Udelukkelse af foreningen kan ske ifølge beslutning af bestyrelsen, dersom fem af dens medlemmer stemmer derfor; bestyrelsen skal træffe beslutningen om udelukkelse af et medlem, når forslag herom fremsættes af mindst 20 medlemmer.
 

§ 7

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen og er ulønnet, vælger selv formand og næstformand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en lønnet sekretær, som samtidig varetager kassererforretningerne.

Sekretæren fører protokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Protokollen over bestyrelsesmøderne skal forelægges og godkendes ved det næste møde.

Bestyrelsen leder foreningens anliggender og sørger for foreningens trivsel og fremgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, og dens afgørelser betinges ved simpel stemmeflerhed (angående undtagelser, se § 6), dog således at den fungerende formands stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen kan ved given lejlighed danne udvalg blandt foreningens medlemmer til behandling af faglige spørgsmål.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Indtræder en vakance i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, som fungerer til næste generalforsamling.

Kandidater til bestyrelsesvalget kan indstilles af bestyrelsen eller af medlemmer, som inden 14 dage før generalforsamlingen skriftligt henvender sig til bestyrelsen derom.

Bestyrelsen skal bestå af mindst syv medlemmer. Ved sammensætningen af bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne på bedst mulig vis kan varetage foreningens interesser, samt repræsentere de kompetencer, som foreningens medlemmer besidder og fortrinsvis er erhvervsaktive.
 

§ 8

Generalforsamlingen har - med de indskrænkninger som disse lover foreskriver - den højeste myndighed i foreningens anliggender, og kun den kan give eller forandre love. Den ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen en gang årligt i september måned. Den indvarsles mindst med tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer med angivelse af dagsorden.

Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Han kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, forsynet med behørig fuldmagt. Hvert medlem kan højst repræsentere fem medlemmer ved fuldmagt.

På generalforsamlingen

a) aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år;

b) fremlægges foreningens årlige regnskab;

c) vælges nye bestyrelsesmedlemmer;

d) vælges to revisorer for to år, som er ulønnede;

e) behandles indsendte forslag;

f) fastsættelse af følgende års kontingent.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen 14 dage, før generalforsamlingen skal finde sted.

En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer.

Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed undtagen ved forslag til lovændringer og til foreningens opløsning til hvilke forslags vedtagelse 2/3 af foreningens medlemmer skal være til stede eller repræsenteret eller ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

Er en ordinær generalforsamling ikke beslutningsdygtig indkaldes en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

En ekstraordinær generalforsamling kan i tiden mellem 1. september og 1. maj indvarsles af bestyrelsen, eller skal indvarsles af bestyrelsen senest 3 uger efter, at 10% af medlemmerne skriftligt har opfordret bestyrelsen dertil og samtidig angivet forhandlingsemnet.
Således indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til antallet af tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer, ligesom almindelig stemmeflerhed gælder undtagen til forslag om lovændringer eller foreningens opløsning, til hvilke forslags vedtagelse 2/3 af de tilstedeværende stemmer kræves. Protokollen over generalforsamling underskrives af formanden og mindst et medlem af bestyrelsen.

 

§ 9

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet føres af kassereren, som afgiver et fuldt afsluttet regnskab inden 1. august til revisorerne. Inden 15. august afgiver revisorerne regnskabet til bestyrelsen.

Regnskabet tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
 

§ 10

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en derom indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for opløsningen.

Besluttes opløsningen, tager generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.
 

 

Som vedtaget den 3. september 1915, ændret den 9. oktober 1984, den 14. november 2007 og senest den 12. november 2008.