Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget


6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Fil med præsentation fra Generalforsamlingen.