Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget


6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Referat af den ordinære generalforsamling i Søfartsteknisk Forening onsdag den 23. november 2022, kl. 20:30

Antal tilmeldte medlemmer: 54

Fra Bestyrelsen var der afbud fra: Ingrid Marie V. Andersen

Referent: Bjarne Mortensen

Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og bemærkede at 54 deltagere var en form for rekord – i nyere tid.

1. Valg af dirigent

Tommy Bjørnstad blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning fra det forgangne år (beretningen er vedlagt som bilag 1) blev præsenteret. Beretningen blev godkendt af Generalforamlingen

3. Regnskab for Søfartsteknisk Forening.

Sekretæren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer. (Bilag 2) Budget for 2022-2023 blev vist til Generalforsamlingens orientering. (Bilag 2)
Herefter blev diverse statistiker omkring medlemssammensætningen gennemgået. Kopi vedlagt som bilag 2.

4. Valg af bestyrelsen På valg var:

 • Ingrid Marie V. Andersen – ønskede genvalg
 • Michael Schmidt – ønskede genvalg

Genvalg blev godkendt af Generalforsamlingen. 5. Valg af revisor

På valg var:
• Jørgen Grastrup ønskede genvalg.

Genvalg blev vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen indstillede til at beholde de nuværende satser, hvilket blev vedtaget. 7. Fremtidige aktiviteter

Bestyrelsen orienterede kort om arrangementer, der er i støbeskeen. Herunder:

 • Ammoniak & alkoholer som fuel
 • Carbon capture & storage
 • Autonome slæbebåde
 • EEDI, EEXI, FuelEUMaritime, EU ETS, Cii, AER Hvad betyder det alt sammen?
 • Ammoniak motor, status fra MAN
 • Digitalisering
 • OMT og Ø-Færge projektet

8. Eventuelt.

Enkelte medlemmer har spurgt ind til, hvad kontingentet går til og da det de senere år har været tiltagende svært, at få alle medlemmer til at betale til tiden (mange rykkere) bad Bestyrelsen om Generalforsamlingens kommentarerer til de gældende kontingentsatser.

Efter nogen debat kunne det konstateres, at Generalforsamlingen fandt de gældende satser rimelige, og at der var opbakning til at fastholde kontingentsatserne.

Der blev stillet forslag om, at Foreningen kunne gøre brug af medlemmer som ambassadører, til at besøge mulige medlemmer, som vi ellers ikke er i kontakt med. Bestyrelsen vil tage dette op på næste bestyrelsesmøde

Tommy Bjørnstad takkede for god ro og orden, og Bestyrelsen takkede herefter dirigenten for at styre generalforsamlingen med sikker hånd.

Fil med præsentation fra Generalforsamlingen.

Wind Assisted Ship Propulsion

Præsentation fra webinar 24 februar 2021.

Is wind techniques one of the solutions towards the IMO 2030 CO2 efficiency goal?

By: Konstantinos Fakiolas, Naval Architect & Marine Engineer,MSc Ship Technology & Ocean Science NTUA

Wind energy harvesting for green propulsion is not the absolute solution to the total ship decarbonization, but it can undertake a noteworthy portion of the CO2 emissions during certain sea voyages.

In this arrangement, an overview of the available technologies will be presented along with their fundamental functions and performance principles in various wind conditions.

The interactions between the wind propulsion systems aerodynamics and deck structures, and the impact to the hull, rudder and propeller performance will be analysed.

Furthermore and not least, we will look at an overview of whatspecific operational and design restrictions are to be taken intoaccount for both existing ships and newbuildings, when such holistic considerations are to be made for Wind propulsion systems incorporation. Criteria for ship designers and operatorswill be discussed and empirical information will be provided for wind conditions assessment in the oceans where wind energy harvesting can be effected.

By means of regulatory compliance, the current development situation will be discussed related to the IMO EEXI/CII and Classification requirements. Comparative examples of grCO2/ton-mile reduction through different WASP technologies will be presented for various ship types and sizes.

Short Sea (Virtuelt arrangement)

Arrangement: Onsdag d 27/1 2021 (17.00 – ca. 18.30): Virtuelt arrangement.

Tilmelding: Via kalender invitation, som udsendes fra af sekretariatet

ER SHORT SEA TRANSPORTER LØSNINGEN PÅ ALLE TRANSPORT OG MILJØPROBLEMER?

Man kan dårligt læse om transport uden at short sea transport bliver udråbt som løsning en på alle transport og miljøproblemer. Hvis det er så fantastisk en løsning kan man jo spørge sig selv hvorfor der ikke er sket nogen nævneværdig udvikling i dansk short sea transporter i de seneste 10 20 år? Hvorfor kræver transportkøberne ikke kun sh ort sea transporter fra deres transportører? Hvorfor støtter Politikerne ikke short sea transporter økonomisk? Kan det være fordi der reelt ikke er de fordele og det potentiale man med rund hånd og uden dokumentation gentager i indlæg efter indlæg?


Vi vil gå bag udsagnene og præsentere fakta om short sea transporter og vi vil dokumentere de reelle udfordringer og baggrunde, både de kommercielle og miljømæssige, for den manglende udvikling af produkt et Vi vil præsentere en række konkrete fakta vedr. de forskellige skibstypers miljøforhold, primært i form af CO2 emissioner, men også med henblik på nogle af de sekundære emissioner. Miljøbegrebet vil blive udvidet specielt for Ro Ro skibsfartens vedkommende ved at se på Ro Ro skibenes totale miljøbelastnin g, herunder de økonomiske konsekvenser heraf.

v/ Niels Tolstrup, ejer af Strategic Advising. Niels har beskæftiget sig med short sea Transporter i store dele af Nordeuropa igennem ca. 20 år og er medforfatter af short sea rapporten fra DTU.


v/ civilingeniør Hans Otto Kristensen, ejer af HOK Marineconsult ApS. Han Otto er uddannet som civilingeniør fra DTU i 1979 og i sidste halvdel af hans karriere blevet inddraget mere og mere i bl.a. det maritime miljøarbejde, blandt andet IMO´s arbejde, hvor han bl.a deltager i MEPC arbejdet, som han har fulgt siden 2007, hvor han var med til at udarbejde en af de grundlæggende rapporter, der gav startskuddet til udviklingen af EEDI.

Er der en fremtid for Dansk Søfart?

Arrangement: Onsdag 9 December 2020, 17-18:30 (Teams møde, link sendes efter tilmelding: stf@dnvgl.com)

De lange analyser af shippings fremtid har længe tegnet alt andet end lovende udsigter for, at erhvervet indenfor en overskuelig fremtid kan blive lønsomt. Kan der i fremtiden overhovedet sikres afkast af de store investeringer, som skibsfarten er afhængig af og kan der foretages nye investeringer i udvikling, som kan give en konkurrencemæssig fordel?


I kontrast til de lange analyser står de skvulp, som forskellige segmenter oplever fra tid til anden, senest tankmarkedet under Covid-19 krisen i foråret, og som giver anledning til, at rederiernes ledelser taler om, at ”nu vender det”!
Hvad ligger bag de lange analyser, og er skibsfarten præget af et ”konen med æggene syndrom”?
Hvorfor har man ikke en mere forsigtig tilgang til de perioder, hvor markedet for en kort tid retter sig? Hvilken indflydelse får miljø- & klimakrav, ændrede produktions- og samhandelsmønstre, og hvad med Covid-19 krisen på fremtidens skibsfart?
Baserer ledelserne i rederierne sig for meget på de kortsigtede tendenser og overser man de bagved liggende lange tendenser.


Til at belyse udsigterne, udfordringerne og mulighederne i det lange lys, har vi inviteret Christopher Rex, som er hovedforfatter på publikationen ”Shipping Marked Review”, der udgives af Danmarks Skibskredit.
I tillæg vil Christopher Rex fortælle lidt om en del af Skibskredittens kommende rapport: ”A Pathway to Zero-Carbon Shipping”

Er de kommende IMO regler mod 2030 målet blevet klarere efter MEPC75?

Møde: Tirsdag d 24/11 – 2020 (16:30-17:30)
Tilmelding: STF@dnvgl.com
Mødested: Teams (link følger efter tilmelding)

STF inviterer til en online gennemgang af de vigtigste punkter fra MEPC75, der bliver afholdt – virtuelt – i uge 47.
Vores medlem Per Winther Christensen, Head of Technical Affairs, Danske Rederier vil fortælle om status, mål og mulige scenarier vedrørende IMO 2030/2050.

Der vil være fokus på følgende agendapunkter:
• IMO GHG strategy and CO2 reduction measures
• Design index for existing ships (EEXI)
• Enhanced management plan (SEEMP)
• Carbon intensity rating scheme (CII’s)
• Accelerated EEDI schedule etc.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs, men vi vil bestræbe os på at slutte kl 17.30.

Generalforsamling 2019

Søfartsteknisk Forening inviterer til den årlige generalforsamling onsdag den 20. november kl. 20:00 i selskabslokalerne/annekset på Restaurant Kanalen, Christianshavn.

Før generalforsamlingen, kl. 18:00 – serveres traditionen tro – middag bestående af kogt torsk med diverse tilbehør i rigelige mængder samt til dessert pandekager, is og solbærrom. Igen i år kan man vælge en alternativ
til hovedretten bestående af en kødret.

Link til invitationen findes her.