Medlemskab

Som medlemmer kan optages personer, der indtager ledende stillinger i det danske søfartserhverv eller som besidder en særlig viden om bygning og drift af skibe.

Medlemskabet af foreningen er personligt.

Nye medlemmer må skriftligt foreslås til bestyrelsen af to medlemmer. Bestyrelsen afgør derefter, om optagelse kan finde sted. Beslutning om optagelse meddeles det nye medlem skriftligt. Afslås en anmodning om optagelse, gives forslagsstillerne skriftligt meddelelse herom.

Personer der ønsker at blive forslået som medlem af Foreningen, kan også rette henvendelse direkte til sekretæren (eller sekretærens sekretær), som herefter underretter bestyrelsen.

Nyheder

Søfartsteknisk Forening

Tuborg Parkvej 8, 2900 Hellerup

TLF 39454800 | stf@dnv.com